Řád klubu hoopers

1. Úvod

1.1 Tento soutěžní řád je jedním z národních soutěžních řádů České republiky. Základy tohoto řádu zpracovala paní Lenka Blachová. Rozšířila a upravila Dagmar Tabery s kolektivem. Jeho cílem je umožnit našim týmům konkurovat v soutěžích hoopers v okolních zemích a zároveň s přihlédnutím k místním možnostem umožnit rozšíření tohoto sportu mezi širokou veřejnost.

1.2 Účelem KLUBU HOOPERS z. s. je prezentovat a rozšiřovat psí sport, založený na týmové spolupráci člověka a psa. Cílem hoopers je samostatné překonávání překážkové dráhy psem za vzdáleného vedení psovoda, přičemž překážky nesmí být skokové a přeskokové. Při pohybu psa po parkuru musí psovod zamezit psovi překonávat překážky skokem. Pes musí být vždy pod kontrolou psovoda a ochotný ke spolupráci. Psovod by měl mít sportovní chování ke svému psu i k ostatním účastníkům. Smyslem hoopers je rozvoj inteligence psa a vzájemné porozumění mezi člověkem a psem.

1.3 Soutěží se mohou účastnit psi všech plemen s PP i bez PP v dobrém zdravotním stavu. U viditelně handicapovaných psů je potřeba mít vždy s sebou potvrzení veterinárního lékaře, že je tento typ pohybu psu povolen. Pořadatelé nezodpovídají za jakékoliv zranění psa či zhoršení jeho zdravotního stavu, účast na závodech a jiných akcích spojených s hoopers je vždy plně v zodpovědnosti majitele psa.

1.4 U dlouhosrstých plemen jsou povoleny gumičky či sponky nad očima. Nejsou povoleny žádné rolničky, zvonečky či jakýkoli předmět na těle psa s výjimkou psovodů se zrakovým postižením. Nejsou povoleny kšíry či obojky. Výjimkou může být pouze kategorie FUN.

1.5 Háravé feny mají účast na soutěžích a akcích povolenou. Startovat mohou jedině z dostatečně velké podložky nebo mít na sobě pleny či hárací kalhotky. Na startovní listině budou vždy startovat z posledních míst a majitel takové feny musí tuto skutečnost nahlásit při prezenci. Jsou povolena obinadla chránící vazy či páté prsty, ortopedické pomůcky (protézy, ortézy apod.), jejich užití je podmíněno veterinárním potvrzením, že psovi s touto pomůckou je tento typ pohybu povolen nebo písemným prohlášením majitele psa.

1.6 Každý pes účastnící se soutěže musí mít očkovací průkaz s platným očkováním a zapsaným číslem čipu nebo tetováním.

1.7 Minimální věk psa je 15 měsíců pro kategorie FUN a H0, minimálně 18 měsíců pro ostatní kategorie.

1.8 V případě účasti dítěte do 15 let na závodech musí být přítomen rodič či dospělý pověřený hlídáním dítěte, který předloží písemné prohlášení, že souhlasí s účastí dítěte na závodech jako s psovodem a přebírá za něj i za psa veškerou odpovědnost.

1.9 Pes je na parkuru ovládán pouze psovodem. Při závodě je přísně zakázán „double handling“ – cílené zvukové či posunkové navádění psa jinou osobou mimo parkur. Při nedodržení může být tým vyloučen z celého závodního dne.

1.10 Po startu v kategorii H1 a vyšší není možné startovat v kategorii FUN mladým a zdravým psům. Výjimku mají psi ze zdravotních důvodů nebo psi starší 10 let. Zdravotní důvody majitel podloží veterinární zprávou nebo doporučením lékaře. Rozhodnutí bude vždy na majiteli psa a rozhodčí je povinen rozhodnutí majitele psa respektovat.

1.11 Psi se zdravotním postižením (vozíčkáři, částečně ochrnutí psi, psi bez plného počtu končetin, psi nesmějící ze zdravotních důvodů prochladnout, inkontinentní psi apod.), mají povolené na závodech ortopedické pomůcky, oblečky proti prochladnutí, plenky a obojky či postroje. Psovod musí rozhodčímu umožnit kontrolu všech těchto mimořádných pomůcek z důvodu vyloučení podpůrných prostředků vedoucí k motivaci psa k běhu proti jeho vůli.

V případě, že je mezi startujícími závodníky pes vozíčkář, může psovod požádat o následující změnu v parkuru:

 • Pes, který je na vozíku nebo má částečně ochrnuté končetiny, může startovat v závodních kategoriích a má stejné podmínky na postup jako ostatní psi. Pro takového psa jsou do parkuru vkládány místo tunelu 2 hoopy. Takový tým startuje buď na první nebo poslední pozici na startovní listině.
 • Psovod takového týmu je povinen, pokud tuto změnu v parkuru požaduje, nahlásit start takového psa při registraci na závod na hacru a domluvit podmínky startu s pořadateli, kteří uvědomí rozhodčího závodu.

1.12 Při postižení psa hluchotou či slepotou, byť jen částečnou, má psovod na parkuru možnost kontaktu psa dotekem. Tento zdravotní handicap musí psovod nahlásit při registraci týmu na závodech a podložit jej potvrzením veterinárního lékaře nebo důvěryhodným svědectvím osoby, která psa zná a může jeho postižení potvrdit. Takto postižený pes může mít na sobě obojek či postroj z důvodu lepší manipulace psovoda se psem. Také na tuto skutečnost je psovod povinen upozornit pořadatele, který uvědomí rozhodčího závodu.

2. Výkonnostní kategorie a velikostní třídy

Všechny kategorie vyjma FUN jsou zároveň rozděleny do velikostních tříd:

 • small – malí psi do 40 cm kohoutkové výšky
 • large – velcí psi nad 40 cm kohoutkové výšky

S platností od 1.1.2021 se závodním týmům ruší možnost vstoupit do jakékoli výkonnostní kategorie. Každý nový závodní tým, se na své první závody započítávající se do postupů, musí přihlásit do kategorie H0 ve své velikostní třídě a splněním 3 kvalifikací může postoupit do kategorie vyšší H1.
Sestup do nižších kategorií zůstává zachován s tím, že po sestupu musí tým opět splnit 3 kvalifikační zkoušky na postup do kategorie vyšší.

2.1 Fun

Otevřená kategorie pro všechny psy (minimálně 15 měsíců), kteří ještě nestartovali v kategorii H1 a vyšší. Tato kategorie není zařazena do celkového postupu výkonnosti (hlavní závod). V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru. Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru, tak i po celém parkuru se svým psem (vnější i vnitřní prostor parkuru).

 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 2 metry
  • Nad 40 cm – minimálně 3 metry
 • Tratě mají minimálně 10 překážek

2.2 H0 – nováčci

Pes musí mít minimálně 15 měsíců. Tato kategorie je určena pro psy, kteří dosud neabsolvovali soutěže v hoopers a chtějí si tak vyzkoušet závodní prostředí. V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru z ruky, hračku nelze v prostoru parkuru házet. Je možné přidržení psa na startu pomocníkem. Tato kategorie je zařazena do celkového postupu výkonnosti. Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru (čtverci), tak i po vnitřní části parkuru se svým psem – překročení vymezeného prostoru není penalizováno. První povinná soutěžní kategorie, ze které lze přecházet do vyšších tříd.

 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 2 metry
  • Nad 40 cm – minimálně 3 metry
 • Tratě mají minimálně 12 překážek

2.3 H1 – začátečníci

Od této kategorie pro všechny ostatní je platné, že pes musí mít minimálně 18 měsíců.

 • Psovod se pohybuje ve vymezeném prostoru, překročení vymezeného prostoru je penalizováno chybou
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 2 metry
  • Nad 40 cm – minimálně 3 metry
 • Překážky se mohou kombinovat (max. 2)
 • Tratě mají minimálně 16 překážek

2.4 H2 – pokročilí

Při splnění podmínek pro přestup do kategorie H2 může tým přestoupit. Tratě jsou náročnější.

 • Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 4 metry
  • Nad 40 cm – minimálně 6 metrů
 • Překážky se mohou kombinovat
 • Tratě mají minimálně 18 překážek

2.5 H3 – mistři

Kategorie určena pro druhou nejvyšší třídu výkonnosti, kde se prohlubuje dovednost samostatné práce psa při vedení na dálku. Parkury jsou stále složitější, mohou se zařadit i složitější kombinace překážek.

 • Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 4 metry, doporučuje se 5 metrů
  • Nad 40 cm – minimálně 6 metrů, doporučuje se 8 metrů
 • Tratě mají minimálně 18 překážek

2.6 HCH – šampioni

Nejvyšší výkonnostní kategorie, určena pro úspěšné týmy H3. Ověřuje se dovednost samostatné práce psa v nejtěžších kombinacích překážek.

 • Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
  • Do 40 cm – minimálně 4 metry, doporučuje se 5 metrů
  • Nad 40 cm – minimálně 6 metrů, doporučuje se 8 metrů
 • Tratě mají minimálně 18 překážek

2.7 Postup mezi jednotlivými kategoriemi

V každé kategorii je nutné získat nejméně 3 tzv. „kvalifikace“ pro přestup do vyšší třídy. Cílem kritérií je umožnit přestup těm týmům, které v dané kategorii pracují spolehlivě, rychle a přesně. Rozhoduje tedy jak procento dokončených běhů na závodech, tak rychlost a přesnost.

2.8 Přestupy

Na každém závodě jsou 2 kola pro každou kategorii. Pro přestup do vyšší kategorie musí být splněny alespoň 3 kvalifikace v dané kategorii. Kvalifikace je dosaženo při splnění podmínek pro přestup do vyšší kategorie.

 • H0 -> H1 – max. 50 trestných bodů z obou kol v kategorii H0
 • H1 -> H2 – max. 10 trestných bodů z obou kol v kategorii H1
 • H2 -> H3 – max. 5 trestných bodů z obou kol v kategorii H2
 • H3 -> HCH – 0 trestných bodů z obou kol v kategorii H3

3. Herní plocha

Základní plocha pro stavbu parkuru:

 • 20 x 30 metrů

Doporučená velikost plochy pro stavbu parkuru:

 • 30 x 40 metrů

Uvnitř (nemusí být uprostřed, záleží na rozhodčím) této herní plochy je vymezen prostor pro psovoda 3×3 metry, a to v kategoriích H0, H1, H2. Ve vyšších kategoriích je tento prostor pro psovoda pouze 1,5 x 1,5 metru.

Povrch herní plochy by měl být neklouzavý, pružný, bezpečný pro psa i psovoda. V případě nepříznivého počasí je posouzení bezpečnosti povrchu na rozhodčím, který může v krajním případě zrušit závod z důvodu vyšší moci.

Herní plocha musí být vždy ohraničena alespoň páskou a současně s ní musí být vymezen prostor kopírující herní plochu o šíři minimálně 1 metru. V tomto prostoru a na parkuru se smí pohybovat pouze rozhodčí, pomocníci a startující týmy nebo týmy odcházející z parkuru.
Rozhodčí musí postavit parkur vždy tak, aby měl pes po překonání poslední překážky vždy možnost vyběhnout do volného prostoru bez pohybujících se jiných psů či osob.

4. Překážky

Doporučená sada překážek:

16 oblouků, 4 tunely, 6 branek, 6 barelů

V parkurech hoopers a ve všech doprovodných hrách a závodech musí být použity překážky dle řádu hoopers (oblouky, branky, barely a tunely).

Mezi doprovodné hry na závodech a trénincích mohou patřit například tyto soutěže:

 • gambler
 • agihoopers – rovinka
 • hoopers rovina
 • centrifuga
 • tuneliáda
 • běh okolo barelů nebo branek
 • obloukový běh
 • štafeta týmů

V těchto soutěžích se budou používat překážky dle řádu hoopers. Výjimkou je např. gambler, kdy má psovod možnost vybrat si zdolání překážky dle vlastního uvážení nebo parkur agihoopers, popřípadě tuneliáda. V těchto třech disciplínách se mohou používat překážky navíc, jako je například slalom nebo tunel pro agility. Tunely na agility jsou povoleny v maximální délce 3m a pouze v minimálním zahnutí. Slalom musí obsahovat maximálně 5 oblouků a nesmí být postaven do roviny, ale do tzv. uličky, kdy pes bude probíhat rovně. Náběh do slalomu musí být vždy z levé strany psa a musí být z rovinky.

V žádné z přídavných her a soutěží nesmí být použity skokové či zónové překážky. Pravidla těchto her jsou zpracovány jako dodatek k těmto pravidlům hoopers.

Rozměry a popis překážek:

4.1 Oblouk

Spodní základna oblouku: 85-90cm, výška 90cm. V případě rozkladatelného oblouku je tato výška stanovena jako minimální. Šíře podpůrné nohy oblouku max. 60cm. Oblouky mohou být jak pevně svařené nebo i rozkládací. Materiál ohnuté části musí být vždy plast, jiná plastová hmota nebo hliník. V žádném případě nesmí být vrchní část kovová. Základna oblouku nesmí mít větší šíři než 2,5cm a oblouk musí být stabilní.

4.2 Tunel

Délka tunelu je v rozmezí: 1-3 m, průměr 80cm.
Tunely je nutné zatížit zátěžemi tak aby byly pevné a nehýbaly se. Z důvodu bezpečnosti psů se v žádném případě tunel nesmí přidělávat k zemi kolíky nebo háčky.

4.3 Branka

Branky mohou být z hliníku nebo PVC vybavené sítí s oky, které nejsou větší než 5 cm. Šířka 120 cm, výška mezi 80 a 105 cm. Šíře podpůrné nohy branky max. 60 cm. Branka může mít podpůrné nohy do tvaru písmene H nebo Z. Síť nebo jiná výplň branky musí být taková, aby bylo skrz ni vidět (nelze tedy použít např. neprůhlednou látku nebo plachtu). Branka musí být stabilní.

Na trénincích jsou povoleny branky ze stejného materiálu ve výškách nad 50 cm, ale pouze tam, kde nehrozí přeskočení branky psem nebo u menších psů do kohoutkové výšky 40 cm.

4.4 Barel

Barely mohou být z měkkého nebo tvrdého materiálu, průměr 55 až 75 cm a výška 50 až 110 cm. Barely je nutné dle potřeby zatížit (zevnitř), např. pytli s pískem. Nesmí být napevno ukotveny kolíky k zemi.

5. Tratě

5.1 Tvorba tratí

Tratě by měly být logicky návazné a mělo by být v možnostech psa je překonat s ohledem na výkonnostní kategorii. Na každou trať je nutné umožnit účastníkům prohlídku trati, v délce max. 10 minut. Čísla musí být umístěna tak, aby byla viditelná z vymezeného prostoru pro psovoda, a zároveň se o ně pes nemůže nijak zranit. Čísla nesmí být z materiálu, o který se pes může zranit. Každá trať vždy začíná a končí obloukem.

Ve vymezeném prostoru pro psovoda mohou být umístěny maximálně 2 překážky. Vzdálenost překážek se měří s ohledem na průběh běhu, nikoliv na jejich vzájemnou vzdálenost vůči sobě. Každý tunel musí být postaven v přímce (tunely nelze ohýbat). Barely se mohou obíhat z jedné strany tzv. kolem nebo lze psa otočit okolo barelu až o 360 stupňů.

Pro kategorie H0 a H1 platí následující podmínka:

Vstupní díra tunelu nesmí být v ostřejším, než 90 stupňovém úhlu vůči předpokládané linii běhu psa.

Lze postavit i speciální soutěžní běh složený jen z oblouků.

5.2 Čas a délka tratě

Délka tratě má být nejméně 25 m a maximálně 250 m dlouhá.

5.2.1 Určení standardního času tratě (Standard Course Time – SCT)

Standardní čas SCT je pro danou trať určen zvolenou rychlostí v metrech za sekundu. Zvolená rychlost závisí na výkonnostní a velikostní kategorii, stupni obtížnosti tratě a kvalitě povrchu, na němž psi poběží.

SCT (v sekundách) bude vypočten vydělením délky trati zvolenou rychlostí (v m/s).

Příklad: Trať má délku 146 m a zvolená rychlost je 3,6 m/s. SCT tedy bude 40,5 sekund (146:3,6).

5.2.2 Určení maximálního času tratě (Maximum Course Time – MCT)

MCT nesmí být nižší než 1,5 násobek SCT a vyšší než 2 násobek SCT.
Výpočet tohoto času bude v kategoriích FUN, HO, H1 a H2 pouze orientačním hlediskem.

5.2.3 Časomíra

Každý jednotlivý běh musí být změřen a ihned po skončení běhu zapsán. Na závodech musí pořadatel nebo osoba pověřená, zajistit vždy minimálně dva časoměřiče a určit, která časomíra je hlavní a která kontrolní. Je to dáno z důvodu výpadku hlavní časomíry. Při normálním fungování obou časomír je platný čas hlavní časomíry. V případě výpadku hlavní časomíry se hlásí čas kontrolní časomíry. V žádném případě nelze čas sčítat a zprůměrovat. Čas lze měřit elektronickou časomírou, umístěnou na první a poslední překážce nebo stopkami, popřípadě stopkami v mobilu.

5.2.4 Výpadek obou časomír – nezměření běhu

V případě výpadku obou časomír tým běh opakuje a dostává na výběr ze dvou možností:

 • opakovat běh bez souvislosti s během, který nebyl vinou pořadatele změřen, tým dostává zcela nový běh
 • opakovat běh pouze s měřením času bez chyb, odmítnutí a disků, které by v náhradním běhu sám sobě způsobil a započítávají se penalizace z běhu prvního

Podmínky opakovaného běhu musí být vždy stanoveny před započetím nového běhu a odsouhlaseny psovodem i rozhodčím.

5.2.5 Stáčení kolem bočnic

Není povoleno tvořit dráhu tak, kde by byl pes nucen k ostrému stočení kolem překážek, stahování či ke zpětnému chodu. To se týká překážek branka, tunel a oblouk.

5.2.6 Znemožnění dokončit závodní běh z důvodu cizího zavinění

Pokud dojde po odstartování běhu k narušení parkuru cizím psem, dítětem či jakoukoli jinou osobou, nebo dojde ke vhozením hračky, pamlsku či jiného předmětu na parkur, tak rozhodčí takový běh ukončí a tým bude absolvovat běh úplně nový.

Ten, kdo takovým způsobem poškodil startující tým, může být vyřazen z průběhu celých závodů. Vždy bude záležet na rozhodnutí rozhodčího, který jediný má právo a povinnost posoudit důvod z jakého k této situaci došlo.

6. Hodnocení

6.1 Chyby

Chyba znamená 5 trestných bodů, nelze je opravit. Chybou se označují následující situace:

 • převrácení překážky psem, která není dále v parkuru použita
 • vědomý kontakt psovoda se psem, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
 • psovod se záměrně dotkl překážky
 • opuštění vymezeného prostoru pro psovoda psovodem po zahájení běhu psem – kategorie H1
 • za každou psem překonanou překážku, kdy je psovod mimo vymezený prostor – kategorie H1 a vyšší

6.2 Odmítnutí

Odmítnutí znamená 5 trestných bodů a je nutno ho opravit, pokud tým pokračuje v parkuru bez opravy, je diskvalifikován. V případě, že tým opravuje odmítnutou překážku několikrát za sebou až do jejího úspěšného překonání, stále je to jedno odmítnutí s penalizací 5 trestných bodů celkem. Toto platí pouze za situace, pokud pes nepřekoná jinou překážku bez opravy té odmítnuté.

Příklady:

 • pes vynechá překážku, nevběhne do další a vynechanou překážku tým opraví na poprvé – penalizace 5 trestných bodů
 • pes vynechá překážku, neopraví na první pokus, ale až na několikátý pokus bez vběhnutí do jakékoli jiné překážky – penalizace 5 trestných bodů
 • pes vynechá překážku a bez opravy pokračuje dál aniž by odmítnutou překážku opravil – penalizace – diskvalifikace zcelého běhu
 • pes vynechá překážku a bez jejího opravení překoná další překážku, psovod psa vrátí na odmítnutou překážku a opraví ji – penalizace 5 trestných bodů za odmítnutí a 50 trestných bodů diskvalifikace za proběhnutí jiné překážky, dále pes pokračuje v parkuru správně – celkem 55 trestných bodů
 • za každou překonanou překážku psem bez opravy odmítnutí je diskvalifikace spenalizací 50 trestných bodů

Odmítnutí jsou udělena v následujících situacích:

 • úplné nebo částečné překročení linie překážky bez jejího překonání (vynechání překážky)
 • náběh psa na barel nebo branku ze špatné strany a překonání linie překážky

Za odmítnutí se nepovažuje situace, kdy pes pobíhá a točí se před překážkou, aniž by překročil její linii a následně překážku překoná bezchybně.

6.3 Časové chyby – pouze kategorie H3 a šampioni

Překročení SCT: jeden trestný bod za každou sekundu.
Překročení MCT: tým bude diskvalifikován (100 trestných bodů)

6.4 Diskvalifikace

Diskvalifikace znamená 50 nebo 100 trestných bodů podle situace.

Diskvalifikace za 50 trestných bodů je udělena v následujících situacích:

 • tým získal 3 odmítnutí (neodečítá se 15 trestných bodů, jen 50 trestných bodů za diskvalifikaci)
 • opuštění vymezeného prostoru pro psovoda psovodem po zahájení běhu psem – kategorie H2 a vyšší
 • překonání překážky mimo pořadí
 • opětovné vrácení psa na start po překonání první překážky nebo po překonání linie první překážky bez překonání překážky
 • pes znečistí prostor parkuru (může být změna rozhodnutím rozhodčího v případě starého a inkontinentního psa)
 • proběhnutí první překážkou nebo překonání linie první překážky bez překonání překážky před pokynem rozhodčího ke startu
 • za každou psovodem překonanou překážku
 • tzv. „záda“ – psovod při vedení psa na jednu ruku provedl otočku s přehozením psa za zády a pokračoval v otočce na druhou ruku a tím ztratil psa z dohledu – kategorie H0 a vyšší

Diskvalifikace za 100 trestných bodů je udělena v následujících situacích:

 • pes nebo psovod převrátili překážku, kterou by měl pes ještě jednou v trati absolvovat
 • psovod posunul překážku v trati a tím vznikla týmu výhoda
 • pes má na sobě obojek nebo postroj
 • použití hračky (vyjma kategorie H0)
 • překročení MCT (maximálního času tratě – kategorie H3 a šampioni)
 • pes opustí prostor parkuru a nevrátí se na zavolání zpět
 • psovod se může sám diskvalifikovat opuštěním parkuru v případě, že vnímá jakýkoliv dis komfort na straně psa (přílišný stres, zranění, zhoršení zdravotního stavu apod.)

Diskvalifikace z celých závodů:

 • hrubé chování ke psovi v průběhu závodu (nejen běhu, ale celé akce), možno diskvalifikovat tým z celého závodu
 • rozhodčí je oprávněn diskvalifikovat tým, kde je patrné, že trénink byl veden pod tlakem a pes je soutěží příliš stresován, popř. kde psovod na psa příliš psychicky tlačí
 • double handling

6.5 Zastavení/přerušení práce psa na parkuru psovodem

V případě, že psovod záměrně zastaví psa v běhu a pes bude naveden do klidové pozice ať už pohybem těla nebo hlasovým povelem (lehni, sedni, stůj či jiným příkazem), bude toto posuzováno jako cílené přerušení práce psa na parkuru s následnou penalizací:

 • Kategorie H0 – chyba s penalizací 5 trestných bodů
 • Kategorie H1, H2, H3, HCH – diskvalifikace 50 trestných bodů

Neplatí v případě, když se pes zastaví sám bez příkazu psovoda!

7. Průběh soutěže

Na trati není povolen žádný trénink, ale na každou trať je nutné umožnit účastníkům prohlídku trati, v délce max. 10 minut. Zahřátí psa a trénink musí pořadatel vždy umožnit mimo parkur ve vymezeném prostoru v dostatečné vzdálenosti od závodního parkuru.

Psovod může umístit psa před první oblouk a odejít do vymezeného prostoru, nebo může začít se psem ve vymezeném prostoru a na první oblouk ho posílat od sebe. Vyběhne-li pes na parkur dříve než je psovod ve čtverci, dostane tým 5 trestných bodů za každou překonanou překážku kdy je psovod mimo vymezený prostor, platí pro kategorii H1 a vyšší. Čas se začíná měřit po překonání první překážky psem nebo po překonání linie první překážky bez překonání první překážky.

Při běhu jsou povoleny libovolné povely a signály.

Psovod musí zajistit, aby pes překonal překážky ve správném pořadí, a sám se při tom nesmí dotknout ani překážek ani psa. Psovod nesmí překážky překonávat, přelézat je ani podlézat.

7.1 Vyhodnocení

O vítězi rozhoduje nejnižší počet trestných bodů, přičemž výsledky z obou kol se sčítají. Teprve při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů z obou kol.

8. Organizace

V současné době (přesně od 23. 1. 2019) probíhá proces založení Klubu Hoopers z. s. V návaznosti na vznik klubu budou upřesněny organizační záležitosti, týkající se:

 • vydávání výkonnostních průkazů – kdy se plánují a v současné době již vyvíjí elektronické VP
 • definice a delegace instruktorů a rozhodčích
 • zpracovávají se registrace a pravidla oficiálních soutěží, čímž pravidla soutěží budou již obsažena v tomto návrhu
 • zpracování dodatku pravidel k doprovodným hrám hoopers

Zpracovali dne: 28. 1. 2019

Tabery Dagmar
Straka Zdeněk
Honomichlová Klára

9. Aktualizace

Veškeré náležitosti týkající se založení klubu byly ukončeny a klub byl oficiálně založen dne 29.3.2019. Klub nese název: Klub Hoopers z.s., IČO 07965273, adresa spolku:

Klub Hoopers z.s.
Horská 816/14
352 01 Aš

Vsoučasné době probíhá proces na rejstříkovém soudu, změny názvu funkce ve výboru klubu a člena ve výboru klubu. Byl vytvořen nový post pokladníka a účetní, který není součástí výboru.

Výbor se nyní skládá:

Předsedkyně klubuTabery Dagmar
Místopředsedkyně klubuBauerová Jana
Jednatelka klubuKolevová Martina
Pokladní/účetní klubuMacáková Ilona (není součástí výboru)

Změny v řádu v průběhu od vzniku do dnešního dne, postupně zpracoval a schválil výbor klubu ve složení:

Tabery Dagmar
Bauerová Jana
Honomichlová Klára – ukončení k 1.4.2021
Kolevová Martina

V Aši dne 10.5.2021

Close Menu